Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι χρήσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce)

01.01.2018
Οι ακόλουθες διατάξεις (εφεξής «Όροι & Προϋποθέσεις») ισχύουν για τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου (εφεξής «Πλατφόρμα») και για όλες τις συναλλαγές που βασίζονται σε πλατφόρμα.

Ενότητα 1 - Παροχή της Πλατφόρμας

(1) Η πλατφόρμα παρέχεται από την Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Γερμανία (πάροχος υποδοχής)
(2) Η πλατφόρμα λειτουργεί ειδικά για κάθε χώρα από την εταιρεία του ομίλου Konica Minolta, η οποία αναγράφεται στο αντίστοιχο αποτύπωμα (πάροχος υπηρεσιών).
(3) Η πλατφόρμα προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση των τωρινών διανομέων, αντιπροσώπων και τελικών πελατών της Konica Minolta (όλοι μαζί καλούμενοι εφεξής «Πελάτες»).
(4) Η πλατφόρμα διατίθεται δωρεάν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε έξοδα ή άλλα κόστη που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση της Πλατφόρμας (δηλαδή για χρήση Διαδικτύου, αυτοδιαχείριση ή απόκτηση του απαραίτητου υλικού ή λογισμικού) βαρύνουν τον Πελάτη.
(5) Η Konica Minolta διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αλλάξει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή, εν όλω ή εν μέρει, κατά την κρίση της.
(6) Η Konica Minolta δεν φέρει καμία ευθύνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η Πλατφόρμα ή τμήματα αυτής δεν είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Ενότητα 2 - Χρήση της πλατφόρμας

(1) Η Konica Minolta θα παρέχει στον Πελάτη τα δεδομένα πρόσβασης, τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της Πλατφόρμας, κατόπιν αιτήματός του. Το αίτημα υποβάλλεται στην εταιρεία του ομίλου Konica Minolta, με την οποία ο Πελάτης έχει συμβατικές σχέσεις.
(2) Η Konica Minolta μπορεί να αρνηθεί, να αναστείλει/μπλοκάρει προσωρινά ή να ανακαλέσει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα κατά την κρίση της.
(3) Οι τελικοί πελάτες της Konica Minolta δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να διανέμουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορούν να αγοραστούν μέσω της Πλατφόρμας. Θα παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μόνο για εσωτερικούς ή σχετικούς σκοπούς.
(4) Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση των δεδομένων πρόσβασής του (π.χ. κωδικούς πρόσβασης και/ή άλλα αναγνωριστικά λογαριασμού) ασφαλή. Πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την εταιρεία του ομίλου Konica Minolta για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δεδομένων πρόσβασης ή του λογαριασμού του.
(4) Ο Πελάτης δεσμεύεται από κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρόσβασής του και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

Ενότητα 3 - Όροι και Προϋποθέσεις για παραγγελίες και συναλλαγές

(1) Η παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών, τα οποία μπορούν να παραγγελθούν μέσω της Πλατφόρμας, δεν αντιπροσωπεύει νομικά δεσμευτική προσφορά αλλά μάλλον ενσωματωμένο κατάλογο χωρίς υποχρέωση. Κάνοντας κλικ στο κουμπί παραγγελίας, δημιουργείται από τον Πελάτη μια δεσμευτική προσφορά για τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο καλάθι αγορών.
(2) Λαμβάνοντας (ηλεκτρονική) αποδοχή παραγγελίας από την Konica Minolta - όχι μόνο επιβεβαίωση απόδειξης παραγγελίας! - η δεσμευτική προσφορά μετατρέπεται σε νομικά δεσμευτική σύμβαση.
(3) Η σύμβαση υπόκειται στις συμβατικές ρυθμίσεις και κανόνες, οι οποίοι ισχύουν ήδη μεταξύ της εταιρείας του ομίλου Konica Minolta και του αντίστοιχου Πελάτη. Εάν αυτές οι συμβατικές ρυθμίσεις και κανόνες δεν προβλέπουν ειδικούς κανονισμούς, ισχύουν οι διατάξεις του συμφωνηθέντος νόμου/νομοθεσίας.

Ενότητα 4 - Τελικές διατάξεις

(1) Η Konica Minolta διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάζει, τροποποιεί, προσθέτει και αφαιρεί οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κατά καιρούς. Σε περίπτωση αλλαγών, θα ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τον Πελάτη κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας.
(2) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και θέματα σχετικά με την εγκυρότητα, το περιεχόμενο και την εφαρμογή τους, υπόκεινται στο νόμο/νομοθεσία, στην οποία ο Πελάτης και η αντίστοιχη εταιρεία Konica Minolta έχουν συμφωνήσει στην ήδη υπάρχουσα συμβατική τους σχέση.
(3) Εάν μια διάταξη στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις είναι άκυρη ή ανέφικτη, οι υπόλοιπες διατάξεις ή το υπόλοιπο μέρος της διάταξης θα παραμείνουν σε ισχύ. Οποιαδήποτε τέτοια μη αποτελεσματική διάταξη θα αντικατασταθεί με άλλη διάταξη που πληροί την πρόθεση της προηγούμενης διάταξης και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.