Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου (21/03/2023)
Με τις ακόλουθες πληροφορίες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς και τα δικαιώματά σας, τα οποία απορρέουν από τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 - «ΓΚΠΔ»).

1    Υπεύθυνος επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ:

Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ Μεσολογγίου 3, 14451, Μεταμόρφωση
Τηλ.: +30 2102896600
Email: info@konicaminolta.com.gr
(Δείτε πληροφορίες για την Ταυτότητά μας)

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας:

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Τηλ.: +49 (0)511 7404-0
Email: dataprotection@konicaminolta.com.gr

2    Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως υποκείμενο των δεδομένων;

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 

2.1    Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τυχόν αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων και την προγραμματισμένη περίοδο κατά την οποία θα διατηρηθούν τα δεδομένα.
2.2    Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
2.3    Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ειδικότερα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα δεδομένα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
-    Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε ανακαλέσει και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση που να καθιστά νόμιμη την επεξεργασία τους.
-    Έχετε αντιταχθεί σε μια επεξεργασία βάσει νόμιμου ή δημοσίου συμφέροντος και δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας.
-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
-    Η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται.
-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι το δικαίωμα διαγραφής υπόκειται σε περιορισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα η διαγραφή να αποκλείεται:
-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χρησιμοποιούνται για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση.
-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χρησιμεύουν για την τήρηση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας.
 

-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην εταιρεία μας.
-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας.
-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.
-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χρησιμεύουν για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

2.4    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποκλείονται από οποιαδήποτε επεξεργασία. Το δικαίωμα αυτό ισχύει εάν:
-    Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εμείς πρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους.
-    Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι παράνομη και αντί να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων, ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας τους.
-    Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων σκοπών, αλλά εξακολουθείτε να τα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις.
-    Έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι σας υπερισχύουν έναντι των νόμιμων λόγων της εταιρείας μας.

2.5    Δικαίωμα στο φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς ως υπεύθυνος επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 

Οι απαιτήσεις για τη δυνατότητα εφαρμογής της φορητότητας των δεδομένων είναι οι εξής:
-    Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και βασίζεται στη συγκατάθεση σας ή σε σύμβαση.
-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δε χρησιμεύουν για την τήρηση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας.
-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δε θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.
-    Η άσκηση του δικαιώματός σας δεν θα επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
2.6    Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ. Προϋπόθεση για αυτό είναι η επεξεργασία να βασίζεται σε έννομο συμφέρον εκ μέρους μας (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο ε’ του ΓΚΠΔ) ή στο δημόσιο συμφέρον (Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο στ’ του ΓΚΠΔ).
Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή κατάρτισης προφίλ εάν συνδέονται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.
Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βάσει νόμιμου συμφέροντος, θα ελέγχουμε σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι εκ μέρους μας ή τα συμφέροντά σας καθώς και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες υπερισχύουν των δικών μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία. Εξαίρεση προβλέπεται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή κατάρτισης προφίλ, εφόσον συνδέεται με τέτοια άμεση εμπορική προώθηση, τα δεδομένα προσωπικού
 

χαρακτήρα που σας αφορούν δε θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς.

2.7    Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ): Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή, ιδίως στο κράτος-μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας, ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
Η διεύθυνση της εποπτικής αρχής που είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας είναι η:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, ΤΚ. 11523, Αθήνα
Tηλέφωνο: +30 210 6475600 Email: contact@dpa.gr3    Γενικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα «σκοποί»

Κατ' αρχήν, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εμάς συνδέεται πάντα με καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό, ο οποίος έχει ήδη προσδιοριστεί πριν από την έναρξη της δραστηριότητας επεξεργασίας, σύμφωνα με την αρχή «περιορισμού του σκοπού» κατά το άρθρο 5, Παράγραφος 1, εδάφιο β’ του ΓΚΠΔ. Στη συνέχεια της παρούσας πολιτικής απορρήτου, όταν αναφέρεται μια δραστηριότητα επεξεργασίας, περιλαμβάνεται επίσης μια περιγραφή του καθορισμένου σκοπού.
 

4    Γενικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα «νομικές βάσεις»

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Κατά συνέπεια, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θεμελιώνεται πάντα σε νομική βάση. Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζονται στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.
4.1    Νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Συγκατάθεση
Εάν λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί στη νομική βάση του άρθρου 6, παράγραφος 1, εδάφιο Α του ΓΚΠΔ. Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμεύει για την αποσαφήνιση της εν λόγω νομικής βάσης: Λαμβάνετε διαφήμιση από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή τηλεφώνου και έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας.
Σύμβαση ή προ-συμβατικό μέτρο
Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με εσάς ή για την εφαρμογή προ- συμβατικών μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν αιτήματός σας, η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο Β του ΓΚΠΔ.
Νομική υποχρέωση
Σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας, η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 ,εδάφιο Γ του ΓΚΠΔ.
Ζωτικό συμφέρον

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου προσώπου, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο Δ του ΓΚΠΔ.
 

Δημόσιο ενδιαφέρον

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί, το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο Ε του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση.


Έννομο συμφέρον

Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου μέρους και, ταυτόχρονα, τα συμφέροντα, τα βασικά δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που ζητούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν υπερισχύουν έναντι του έννομου συμφέροντός μας, το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο ΣΤ του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία.

4.2    Νομικές βάσεις για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χρειαστεί να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως
-    δεδομένα σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή (π.χ. χρώμα δέρματος ή ειδικές γλώσσες),
-    δεδομένα σχετικά με τα πολιτικά φρονήματα (π.χ. προσχώρηση σε πολιτικό κόμμα),
-    δεδομένα σχετικά με τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις (π.χ. συμμετοχή σε αίρεση/σέκτα),
-    δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,
-    γενετικά δεδομένα,
-    βιομετρικά δεδομένα (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα ή φωτογραφίες),
-    δεδομένα που αφορούν την υγεία (π.χ. αριθμοί αναγνώρισης για άτομα με ειδικές ανάγκες), ή
-    δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό

από εσάς, η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 9 του ΓΚΠΔ.
 

Ρητή συγκατάθεση

Εάν μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των ανωτέρω κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτή αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο Α του ΓΚΠΔ.
Εκτέλεση καθηκόντων στο πλαίσιο του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας και του εργατικού δικαίου
Εάν η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απορρέει από το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή το εργατικό δίκαιο, η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο Β του ΓΚΠΔ.
Διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων

Εάν η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου προσώπου, η εν λόγω επεξεργασία εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο Γ του ΓΚΠΔ.
Δεδομένα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί

Στον βαθμό που πραγματοποιείται επεξεργασία σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και έχουν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως από εσάς, η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο Ε του ΓΚΠΔ.
Θεμελίωση/άσκηση/υπεράσπιση νομικών αξιώσεων

Στον βαθμό που η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μάς χρησιμεύει για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, το άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο Στ του ΓΚΠΔ συνιστά τη νομική βάση για την επεξεργασία.
Ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον

Σε περίπτωση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν προκειμένου να διασφαλιστεί ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον που απορρέει από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο Ζ του ΓΚΠΔ.
 

Εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του ατόμου ή άλλοι ιατρικοί σκοποί, όπως υγειονομική περίθαλψη
Εάν η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν απορρέει από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους ή από σύμβαση που έχει συναφθεί με επαγγελματία του τομέα υγείας και εκτελείται για σκοπούς προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης, επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία ενός εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών, η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο Η του ΓΚΠΔ.
Δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας

Εάν η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, όπως πανδημίες, η εν λόγω επεξεργασία εκτελείται βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 2, εδάφιο Θ του ΓΚΠΔ.
Σκοποί αρχειοθέτησης, σκοποί επιστημονικής/ιστορικής έρευνας, στατιστικοί σκοποί
Σε περίπτωση που η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν απορρέει από δικαίωμα της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς προς το δημόσιο συμφέρον, η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο Ι του ΓΚΠΔ.

5    Γενικές    πληροφορίες    σχετικά    με    το    θέμα    «υποχρέωση τήρησης αρχείων και προθεσμίες διαγραφής»

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Εκτός από τις περιόδους διατήρησης που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μόνο για όσο χρονικό διάστημα τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν απαιτούνται πλέον μετά την εκπλήρωση του σκοπού τους,
 

διαγράφονται τακτικά, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τεκμηρίωσης καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης αρχείων, τα απαραίτητα έγγραφα φυλάσσονται κατ’ ελάχιστον για πέντε έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 , (παρ. 7) και του φορολογικού κώδικα.


6    Γενικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα «κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
Αποδέκτης των δεδομένων σας

Κατ’ αρχήν, δεν πωλούμε ούτε μισθώνουμε τα δεδομένα των χρηστών. Η διαβίβαση σε τρίτα μέρη πέραν του πεδίου εφαρμογής που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου θα πραγματοποιείται μόνο εάν κρίνεται απαραίτητη για την επεξεργασία της αντίστοιχης ζητούμενης υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε, μεταξύ άλλων, με παρόχους υπηρεσιών στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της πληροφορικής, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του ανθρώπινου δυναμικού. Επιλέγουμε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών με μεγάλη προσοχή. Σε άλλες περιπτώσεις, διαβιβάζουμε δεδομένα σε αιτούσες κρατικές αρχές. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο αν υπάρχει νομική υποχρέωση για τη διαβίβαση, για παράδειγμα, εάν υφίσταται δικαστική απόφαση.
Τοποθεσίες επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Καταρχήν, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ/ΕΟΧ). Εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλαδή σε λεγόμενες «τρίτες χώρες»), η επεξεργασία θα πραγματοποιείται μόνο εάν έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση σε αυτή, εάν αυτό ορίζεται από τον νόμο ή εάν είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς. Εάν, σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία θα πραγματοποιείται διασφαλίζοντας τη λήψη ορισμένων μέτρων (δηλαδή βάσει απόφασης επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ ή με την προσκόμιση κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 44 κ.ε. του ΓΚΠΔ).
 


7    Στο πλαίσιο ποιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν;
7.1    Δραστηριότητα επεξεργασίας – Προβολή / αίτημα αλλαγής υπεύθυνου επικοινωνίας του πελάτη για ένα μηχάνημα
Υποκείμενο δεδομένων: υπεύθυνος επικοινωνίας του πελάτη

Σκοπός επεξεργασίας: προβολή των στοιχείων του υπεύθυνου επικοινωνίας του πελάτη για ένα μηχάνημα ή αίτημα αλλαγής του υπεύθυνου επικοινωνίας
Τόπος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Ένωση

Νομική βάση της επεξεργασίας: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο Β του ΓΚΠΔ.

7.2    Δραστηριότητα επεξεργασίας – Δημιουργία Παραγγελίας Υποκείμενο δεδομένων: υπεύθυνος επικοινωνίας του πελάτη
Σκοπός επεξεργασίας: δημιουργία παραγγελίας μέσω του συστήματος

Τόπος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Ένωση

Νομική βάση της επεξεργασίας: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο Β του ΓΚΠΔ.

7.3    Δραστηριότητα επεξεργασίας – Αίτημα / κλήση για τεχνική υποστήριξη Υποκείμενο δεδομένων: υπεύθυνος επικοινωνίας του πελάτη
Σκοπός επεξεργασίας: τεχνική υποστήριξη μέσω του συστήματος

Τόπος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Ένωση

Νομική βάση της επεξεργασίας: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο Β του ΓΚΠΔ.

7.4    Δραστηριότητα επεξεργασίας – Προβολή «εκκρεμών» παραγγελιών

Υποκείμενο δεδομένων: υπεύθυνοι επικοινωνίας των πελατών που έχουν εκκρεμείς παραγγελίες μέσα στο σύστημα
Σκοπός επεξεργασίας: προβολή εκκρεμών παραγγελιών μέσω του συστήματος

Τόπος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Ένωση

Νομική βάση της επεξεργασίας: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο Β του ΓΚΠΔ.
 


8    Παγκόσμια Πολιτική Konica Minolta
Μετάβαση στην Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Konica Minolta